Geachte KNLB-lid,

Zoals verwacht kunnen wij geen doorgang geven aan het feest dat 6 juni 2020 gepland was. Het bestuur zal met de feestcommissie in beraad gaan over hoe toekomstige activiteiten wel doorgang kunnen krijgen wanneer de RIVM maatregelen dat toelaten.

De ledenvergadering heeft een nieuwe datum gekregen nl; 5 september 2020. Het bestuur kan aangeven dat de vergadering zal doorgaan, ondanks dat er wellicht nog maatregelen van kracht zijn. Wij kijken naar digitale alternatieven die eventueel gebruikt kunnen worden.

Hopende u voldoende geinformeerd te hebben.

Namens het KNLB bestuur
Voorzitter Samuel Makatita


Attentie: Per 1 januari 2020 heeft de KNLB een nieuw IBAN nummer.

U kunt uw contributie overmaken op onze bankrekening bij de ABN AMRO
IBAN nummer: NL58 ABNA 0847 8410 14
t.n.v. Kumpulan Negeri Lilibooi, onder vermelding van uw naam.


Kumpulan Negeri Lilibooi di Belanda

De Kumpulan (vereniging) van in Nederland wonende Ambonezen die afkomstig zijn of die door huwelijk of partnerschap verbonden zijn met het dorp Lilibooi op het eiland Ambon.
De Kumpulan Negeri Lilibooi di Belanda (KNLB) is opgericht op
17 december 1967 te Assen.

De Doelstelling

De KNLB stelt zich ten doel financiële bijdrage te geven aan in Nederland wonende familie van een kumpulan-lid dat door een sterfgeval is getroffen.
En het bevorderen van sociaal-maatschappelijke activiteiten voor het verstevigen van het saamhorigheidsgevoel van de leden en van de Nederlandse Lilibooiers in het algemeen.

Organisatiestructuur

De KNLB bestaat uit een bestuur, diverse commissies en haar leden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de KNLB.

Bestuur KNLB